Ladki Bahin Yojna - Bhosari

प्रभाग क्र. 1 चिखली​

▶ कुंदन अंबादास गायकवाड जन. कार्यालय, देहु आळंदी रोड, चिखली (Direction)
     1. महेश आवटे – 9881010312, 2. आकाश पवार – 8956906707
▶ सुरेश म्हेत्रे/स्वीनल म्हेत्रे जन. कार्यालय, गजानन म्हेत्रे पतसंस्था, म्हेत्रे वस्ती (Direction)
     1. विजय कदम – 8329118028, 2. नेहा लोखंडे – 84830 09442
▶ साधना मळेकर जन. कार्यालय, श्री हॉस्पिटल, चिखली (Direction)
     1. वैभव मळेकर – 9130828240, 2. संकेत मळेकर – 9158644346
▶ गणेश मळेकर जन. कार्यालय, पोलाईट हरमन बिल्डींग, साने चौक, चिखली (Direction)
     1. मयूर मळेकर – 9762450354, 2. मंगेश – 98229 87222
▶ पांडाभाऊ साने जन. कार्यालय, झेंडा चौक, चिखली (Direction)
     1. ईश्वर खोकले – 9823606018, 2. कोमल – 9623636258
▶ किसन बावकर जन. कार्यालय, चिखली आकुर्डी रोड, संतकृपा नगर, चिखली (Direction)
     1. पप्पू राजगुरू – 7448170017, 2. शिवम बावकर – 9552651717
▶ विनायक मोरे जन. कार्यालय, गोकुळम सोसायटी, चिखली (Direction)
     1. प्रणाली – 7035004004
▶ म्हेत्रेवाडी गावठाण, म्हेत्रेवाडी (Direction)
     1. प्रशांत कदमापुरे – 9764642004
▶ सोनवणे वस्ती, गावठाण (Direction)
     1. महेश आवटे – 9881010312, 2. पप्पू राजगुरू – 7448170017
▶ चिखली मनपा शाळा पाकिंग, म्हेत्रे वस्ती, चिखली (Direction)
     1. भूपेंद्र जाधव – 9096102108, 2. विजय कदम – 8329118028
▶ रोहन कॉम्प्लेक्स साने चौक, भाजी मंडई, चिखली (Direction)
     1. ईश्वर खोकले – 9823606018

प्रभाग क्र. 2 मोशी जाधववाडी बोऱ्हाडेवाडी​

▶ राहुल जाधव जन. कार्यालय, सहयोग नगर कमानी जवळ, जाधववाडी (Direction)
     1. अजित खांडगे – 9860663003, 2. महेंद्र मंडलिक – 976361717
▶ अश्विनी संतोष जाधव जन. कार्यालय कॉलनी क्र. 1 रामायण मैदानाजवळ (Direction)
     1. राजेश बनकर -7020188052, 2. संतोष जाधव – 9850723636
▶ सारिका नितीन बोन्हाडे जन. कार्यालय, मातेरे हाऊस शेजारी, बोऱ्हाडेवाडी (Direction)
     1. अंकुश शिंदे – 9370585493
▶ निलेश बोराटे जन. कार्यालय, मोशी चिखली रोड वैशाली स्वीट्स समोर, मोशी (Direction)
     1. प्राजक्ता नाणेकर – 7030486372, 2. अक्षय शिंदे – 9921174775
▶ निखिल बोऱ्हाडे जन. कार्यालय, वुड्डसविल्ले सेल्स ऑफिस समोर, बो-हाडेवाडी (Direction)
     1. स्वप्निल बोऱ्हाडे – 9767415257, 2. राहुल गायकवाड – 9422450101
▶ मंगेश हिंगणे जनसंपर्क कार्यालय, मोशी (Direction)
     1. अनिकेत नवले – 8454000800
▶ सोनमताई रवीशेठ जांभुळकर जनस कार्यालय, इंद्रधनु सो., शिवरोड, जाधववाडी (Direction)
     1. चिंटू परशेट्टी – 9970512892
▶ पिं.चिं. मनपा शाळा मुले, कृषी प्रदर्शन मैदान, बोन्हाडेवाडी (Direction)
     1. ओम वाळुंज – 8446474820, 2. विलास गायकवाड – 7385375311
▶ बुद्ध विहार संजय गांधी नगर, मोशी (Direction)
     1. देविदास राक्षे – 8788151335, 2. आनंद पाटील – 9325497306
▶ जुनी शाळा, जाधववाडी (Direction)
     1. अजित खांडगे – 9860663003, 2. राजू बनकर – 7020188052

प्रभाग क्र. 3 च-होली

▶  मा. महापौर नितीन आप्पा काळजे जन. कार्यालय, वडमुखवाडी चौक (Direction)
     1. आनंद शिंदे – 9022001911, 2. ओंकार गायकवाड – 9765720500
▶  सुवर्णा विकास बुर्डे जन. कार्यालय, साई मंदिर, वडमुखवाडी, च-होली गावठाण (Direction)
     1. सायली महाडीक – 9011282930
▶  साधनाताई सचिन तापकीर जन. कार्यालय, चोवीसवाडी (Direction)
     1. श्रेयश तापकीर – 9527509300, 2. प्रणिता ढगे – 7447459300
▶  योगेशभाऊ तळेकर जन. कार्यालय, मोशी आळंदी रोड, साईनाथ चौक, डुडूळगाव (Direction)
     1. विकास धीवर – 8600605460
▶  सचिन तळेकर जन. कार्यालय, तळेकर पाटील चौक, डूडूळगाव (Direction)
     1. दत्ता कारळे – 7030508070
▶  राजेश सस्ते जन. कार्यालय, धनलक्ष्मी निवास, लोटस नंदनवन सोसा. शेजारी, मोशी. (Direction)
     1. चेतन सस्ते – 9762157613, 2. आयुष सस्ते – 9881041713
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ.शाळा कन्या/मुले, पुणे-नाशिक रस्ता, नागेश्वर मंदिराजवळ, मोशी गावठाण (Direction)
     1. चेतन सस्ते – 9762157613
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ.शाळा, च-होली गावठाण, च-होली (Direction)
     1. सायली महाडिक – 9011282930
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ. शाळा, चोविसावाडी (Direction)
     1. स्वप्नील तापकीर – 9860827979
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ.शाळा, मोशी आळंदी रस्ता, डूडूळगाव (Direction)
     1. विकास दिवर – 8600605450
▶  वाघेश्वर महाराज जेष्ठ नागरीक संघ, विरंगुळा केंद्र च-होली (Direction)
     1. प्रणिता ढगे – 8624937279, 2. आनंद शिंदे – 9922001911
▶  च-होली पोस्ट ऑफिस समोर, च-होली बुद्रुक (Direction)
     1. ओमकार गायकवाड – 9765720500

प्रभाग क्र. 4 दिघी

▶  हिरा नानी घुले जन. कार्यालय, ममता चौक, दिघी (Direction)
     1. सचिन घुले – 9284624405
▶  विकास डोळस जन. कार्यालय, परांडेनगर, दिघी (Direction)
     1. विनायक प्रभू – 8888776975
▶  निर्मला गायकवाड / संजय गायकवाड जन. कार्यालय, विठ्ठल मंदिरासमोर, दिघी (Direction)
     1. मनोज गायकवाड – 8856990555 2. निर्मला गायकवाड – 7972609893
▶  उदय गायकवाड जन. कार्यालय, कॉटन किंग, पुणे आळंदी रोड दिघी (Direction)
     1. आकाश कारंडे – 8080599958
▶  कुलदीप परांडे जन. कार्यालय, परांडे नगर दिघी गाव, दिघी (Direction)
     1. दत्ता परांडे – 9011243622, 2. अक्षय पाठक – 9673295084
▶  कर संकलन केंद्र, दिघी (Direction)
     1. प्रदीप तापकीर – 7385561818, 2. अक्षय फाटक – 9673295084
▶  पिं.चिं. मनपा शाळा मुले, दिघी (Direction)
     1. प्रदीप तापकीर – 7385561818, 2. अक्षय फाटक – 9673295084
▶  सैनिक भवन, विश्रांतवाडी- आळंदी रस्ता, दिघी (Direction)
     1. विनायक प्रभू – 8888776975, 2. आकाश कारंडे – 9890399652

प्रभाग क्र. 5 गवळीनगर, दिघी-रोड, आळंदी-रोड

▶  सागर गवळी जन. कार्यालय आळंदी रोड, भोसरी (Direction)
     1. कुणाल गाढवे – 7040616193, 2. किशोर गवळी – 9922515777
▶  कविता भोंगाळे -कडू जन. कार्यालय, दिघी रोड, भोसरी (Direction)
     1. निखिल निंबोकार – 9922086200, 2. अमोल दुगाणे – 9359572088
▶  प्रज्योत फुगे जन. कार्यालय, संभाजीनगर पाण्याच्या टाकीजवळ, आळंदी रोड भोसरी (Direction)
     1. सचिन भोसले – 9637904090, 2. मयूर लोहार – 9011191955
▶  सखुबाई गवळी गार्डन मधील हॉल, भोसरी (Direction)
     1. कुणाल गाढवे -9407079090, 2. अमोल दुगाणे – 7775973373
▶  विरंगुळा केंद्र दिघी रोड, भोसरी (Direction)
     1. स्वप्निल गाडे – 9881000245, 2. सचिन भोसले – 9637904090
▶  बॅडमिंटन हॉल दिघी रोड, भोसरी (Direction)
     1. सुमन घोलप – 9923416065
▶  कर संकलन कार्यालय, पीएमपीएल बस स्टॉप समोर, गव्हाणे वस्ती, भोसरी (Direction)
     1. अजिंक्य चोरघे – 7798024059

प्रभाग क्र. 6 चक्रपाणी, धावडे वस्ती

▶  कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, भोसरी (Direction)
     1. सुमित शिंगाडे – 9371115599, 2. किरण माने – 9011687864
▶  राजेंद्र लांडगे जन. कार्यालय, भगतवस्ती, भोसरी (Direction)
     1. सुमित शिंगाडे – 9371115599
▶  सारिका संतोष लांडगे जन. कार्यालय, धावडे वस्ती, भोसरी (Direction)
     1. ओमकार लांडगे – 9699815992
▶  योगेश सोपान लांडगे जन. कार्यालय, लांडगे नगर, भोसरी (Direction)
     1. बापू दाते – 8208065100
▶  महेशदादा जन. कार्यालय, साईकृष्ण बिल्डींग, महादेव नगर, भोसरी (Direction)
     1. धनाजी सयाजी लांडगे – 99 22 566195

प्रभाग क्र. 7 भोसरी गावठाण, गव्हाणे वस्ती

▶  आमदार महेश दादा लांडगे जनसंपर्क कार्यालय भोसरी (Direction)
     1. परिवर्तन हेल्पलाईन – 9779909090
▶  नितीन लांडगे जन. कार्यालय, लांडेवाडी, भोसरी (Direction)
     1. जयश्री खरमाटे – 7020396767
▶  संतोष लोंढे जन. कार्यालय, लोंढे आळी, भोसरी (Direction)
     1. गोपी तांबे – 7030954444
▶  श्रीमती भिमाताई पोपटराव फुगे जन. कार्यालय, दिघी रोड, भोसरी (Direction)
     1. किरण माने – 9011647864
▶  सोनाली दत्ता गव्हाणे, जन. कार्यालय, गव्हाणे वस्ती, भोसरी (Direction)
     1. अजिंक्य चोरगे – 7798024059
▶  पिं.चिं. मनपा शाळा, पीएमटी चौक, भोसरी (Direction)
     1. नितेश साकोरे 9970824515
▶  पीसीएमटी चौक, बहुउद्देशीय हॉल, गव्हाणे वस्ती, भोसरी (Direction)
     1. अजिंक्य चोरगे – 7798024059, 2. गोपी तांबे – 7030954444
▶  कर संकलन केंद्र, गव्हाणे वस्ती, पीएमपीएल बस स्टॉप समोर, भोसरी (Direction)
     1. अजिंक्य चोरगे – 7798024059
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ.शाळा भोसरी मुले क्र. ०४ पिं. एम. पी, एल चौकाजवळ, भोसरी (Direction)
     1. नितेश साकोरे – 9970824515
▶  कै. अंकुशराव लांडगे नाट्यगृह, भोसरी (Direction)
     1. सुमित शिंगाडे – 9371115599, 2. किरण माने – 9011687864

प्रभाग क्र. 8 इंद्रायणीनगर

▶  विलास हनुमंतराव मडिगेरी जन. कार्यालय, इंद्रायणीनगर (Direction)
     1. अभिषेक मडिगेरी – 8999537859
▶ नम्रता योगेश लोंढे जन. कार्यालय, शॉप नंबर 35 एल्लोरा शॉपी, इंद्रायणीनगर (Direction)
     1. सौरभ महाडिक – 9623581285
▶  शिवराज लांडगे जन. कार्यालय, शिवकृपा, नाना-नानी पार्क जवळ, इंद्रायणीनगर (Direction)
     1. शिवराज लांडगे – 9822552273/9765566166
▶  निखिल काळकुटे जन. कार्यालय, गुरुकृपा अपार्टमेंट, स्पाइन रोड, इंद्रायणीनगर (Direction)
     1. अक्षय कोथिंबीरे – 9860242427, 2. वर्षा बांगर – 9923594260
▶  बुध्दविहार (खंडेवस्ती) (Direction)
     1. अक्षय पाटील – 9370329234
▶ बालनगरी, बालाजीनगर (Direction)
     1. सौरभ महाडिक – 9623581285

प्रभाग क्र. 9 नेहरूनगर, अजमेरा

▶  फारूक ईनामदार जन. कार्यालय, क्रांती चौक, नेहरूनगर, पिंपरी (Direction)
     1. विश्वजीत दरेकर – 8623827171
▶  अर्जुन ठाकरे जन. कार्यालय, मित्तल हाउसिंग सोसायटी, अजमेरा, पिंपरी (Direction)
     1. तुळशीराम दाते – 7620559868
▶  परिक्षित वाघेरे जन. कार्यालय, यशवंत नगर, गणेश मंदिर (Direction)
     1. राजेंद्र वाघे – 9011053158, 2. अभिमन्यु कदम – 9922425275
▶  वैशाली खाड्ये जन. कार्यालय, ममता हौसिंग सोसा., अजमेरा कॉलनी पिंपरी (Direction)
     1. प्रेमकुमार पिल्ले – 9922302824
▶  पिं.चिं. मनपा शाळा, नेहरूनगर (Direction)
     1. एकनाथ दांदल – 9767799092
▶  उर्दू प्रा. शाळा नेहरूनगर (Direction)
     1. नरेश काननायके – 9823585446
▶  लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे समाज मंदिर, नेहरुनगर (Direction)
     1. विश्वजित दरेकर – 8623827171, 2. तुळशीराम दाते – 7620559868

प्रभाग क्र. 11 पूर्णानगर, कृष्णानगर

▶  योगिता नागरगोजे जन. कार्यालय, माऊली हौ. सोसा. बिल्डिंग नंबर 14 फ्लॅट नंबर 4 पूर्णानगर (Direction)
     1. मयूर गवारे – 8805914111
▶  दिनेश लालचंद यादव जन. कार्यालय, रॉयल प्लाझा, बी आर टी रस्ता, कुदळवाडी (Direction)
     1. प्रकाश चौधरी – 9763900775, 2. काका शेळके – 9881245572
▶  निलेश नेवाळे जन. कार्यालय, शाईन स्क्वेअर” शॉप नं. ११०, पिंगळे रोड, चिखली (Direction)
     1. स्वप्नील वाघेरे – 9767602248
▶  पिं.चिं. मनपा शाळा, अजंठानगर, हुंदाई शोरूममागे, अजंठानगर (Direction)
     1. रखी खैरनार– 9736267272
▶  टाऊन हॉल घरकुल, चिखली (Direction)
     1. सुधाकर धुरी – 8087648484, 2. आदित्य चव्हाण – 7385734417
▶  शिवतेजनगर सांस्कृतिक हॉल, चेरी स्विटच्या मागे (Direction)
     1. स्वप्नील वाघेरे – 9767602248, 2. निखील नागरगोजे – 8421954543
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ.शाळा, पवारवस्ती, कुदळवाडी (Direction)
     1. दीपक घन – 9890902805

प्रभाग क्र. 12 तळवडे, रुपीनगर

▶  शांताराम (बापू) भालेकर जनसंपर्क कार्यालय, मेन रोड रुपीनगर (Direction)
     1. विलास आबुज – 7420072030, 2. प्रदीप जयस्वाल – 9146461012
▶  शितल धनंजय वर्णेकर जन. कार्यालय, समर्थ हौ. सोसा., हमराज टेलर शेजारी, रूपीनगर (Direction)
     1. राजेंद्र पवार – 9404424005
▶  पांडुरंग भालेकर जन. कार्यालय, गट नं. ९३, ज्योतिबा नगर, तळवडे (Direction)
     1. पांडुरंग भालेकर – 9822189229
▶  अस्मिता अनिल भालेकर जन. कार्यालय, रूपीनगर सना बेकरी समोर, तळवडे (Direction)
     1. अंकुश आरेकर – 8888217809
▶  किरण पाटील जन. कार्यालय, दक्षता चौक, राष्ट्रभूषण सोसायटी रुपीनगर, तळवडे (Direction)
     1. अक्षय गरुड – 7057505539, 2. कुणाल पाटील – 8888125812
▶  पिं.चिं. मनपा प्राथ. शाळा, तळवडे, चिखली आळंदी रोड तळवडे (Direction)
     1. अंकुश आरेकर – 8888217809
▶  प्रबोधनकार ठाकरे प्राथमिक शाळा, रुपीनगर, तळवडे (Direction)
     1. विलास आबुज – 7420072030, 2. प्रदीप जयस्वाल – 9146461012
▶  मनपा शाळेजवळील हॉल, तळवडे गावठाण (Direction)
     1. नागेश – 8888804569, 2. प्रदीप जयस्वाल – 9146461012
▶  कर संकलन केंद्र, शिवभूमी विद्यालयजवळ, यमुनानगर, निगडी (Direction)
     1. स्वप्नील वाघमारे – 7796920022

प्रभाग क्र. 13 यमुनानगर, निगडी

▶ उत्तम केंदळे जन. कार्यालय, मुक्ताई उद्यान जवळ, सातेरी सेवी मंदिर, यमुनानगर, निगडी (Direction)
     1. खोटे – 9850510510
▶  कमल बापू घोलप जन. कार्यालय, इंदिरा नगर, सेक्टर नं. २२ नाशिक हाईवे शेजारी, निगडी (Direction)
     1. वैभव इंगोले – 7972895829, 2. राकेश बावणे – 9890973209
▶  अश्विनी बोबडे जन. कार्यालय, सेक्टर 2, यमुनानगर, निगडी (Direction)
     1. मधु आहेर – 8830344560, 2. अरुन तुरकमारे – 9850419282
▶ पिं, चिं. मनपा प्राथ.शाळा, ओटा स्किम, सेक्टर नंबर २२, निगडी (Direction)
     1. वैभव इंगोले – 7972895829
▶  बाळासाहेब ठाकरे सभागृह, नाना नानी पार्क, यमुना नगर, निगडी (Direction)
     1. किरण गंडले – 9921929914, 2. अनंत खोटे – 9850510510
▶  पिं, चिं. मनपा प्राथ. शाळा, तळवडे, चिखली आळंदी रोड तळवडे (Direction)
     1. अंकुश आरेकर – 8888217809
▶  कर संकलन केंद्र, शिवभूमी विद्यालयजवळ, यमुनानगर, निगडी (Direction)
     1. स्वप्नील वाघमारे – 7796920022